Bir Kapıda Durulmak

Varlıklara göre değer basamağı değişkendir. Tüm yaratıl­mışlar var oluşuyla birlikte başka varlıklara etkide bulunur. Varlıkların diğer varlıklara bağlanmasına da yine başka bir varlık vesile kılınmaktadır. Varlığının değeri dünya yaşamın­daki bir başka varlığı daha da etkili kılabilmek, sahasında yarışır durumundaki hükmüyle değer basamağını belirler. Yuvarlanan kayalar temasta bulunduğu sürtünmeden dolayı aşınmaya uğrayarak önceki haliyle bulunması gereken yer dışında başka mekânlarda yerini alacaktır. Ölümün öte­sindeki hayata geçebilmesi için insan olarak yaratılmışlığın ayrıcalığı kutsal dinimiz İslam’ın emrettiği ve yasakladıkları ile onlara özgü bağlantılar kurulmalıdır. Eşlerin birbirlerine karşı sorumlu olması, olması gereken yerde bulunması, insanlığın yaşamının devamında yaratıcının emridir.
Duyulan söylemlere içerlemek sözcük dağarcıklarının bulun­masının önem arz ettiği kelime aralıklarında kullanılma­masından sonuçlarının toparlanamaz, hüsranın gözyaşla­rını kurutuncaya kadar boşalttığı yaşanmışlık muallâktaki yürüyüştür. İbresi secdeye eğilmeyen hareketin yanaştığı duraktaki eğleniş büyük kayıp için tuzaklardır. Öğün olarak sunulan dürümün içine gönlün arzuladığının konulması yüzü ekşitmeyecektir. Ani gelişmelerle beklentinin boşa çıkartılması yeni beklentileri yaşayacaklar için sabır düğü­münün çözülme süresi kadar gecikmeli olacaktır. İstikameti kabul olanlar el verecektir yol kenarında halsiz kalmışlara. İman, ilim ve bilim mayasıyla sorgulayan nesil yaşam kalite­sini artıracaktır. Yol ayrımlarında zikir halinde olan taşlar bile ses verecektir bir kapıda durulana, teslimiyeti bütün olana.
“Semeri olmayan eşeğin yükü bir öğünlük olur.” Güçlü olmak taşınacak yükün fiziksel ya da düşünsel olarak etki kapsamı ile değişkenlik gösterir. Bedenen taşınacak yükün bedenle taşınabilirliğini kolaylaştıracak araç­lardan maksimum yararlanmak araçların muhatap olunan eşyalara göre de değiştirilmesi gerekecektir. Taşınabilirlikte, yol güzergâhı, taşıyıcı­nın gücünün yüke uygunluğu, taşıyı­cının istekliliği gibi durumlar belirleyici etkenlerdir. Düşünsel olarak da alt yapıyı oluşturan güçlü bir inanç mer­kezinden verilen komutlarla atılan adımın yüklenilen ağırlığı menzilinden sapmadan arzu edilen basamak kat­manlarına konulacaktır. Kılıfı olma­yan kama bıçağı kullanım için elde tutulmalı, vücuda gizlenilmesi hare­ket alanını kısıtlayacağı gibi taşıyıcıya da zarar verecektir. Yükün ağırını inananlar ulaştırırlar menzile. Menzili yaklaştıransa inancın azmiyle yapılan donanımlı çalışmalardır. Nefesi güçlü kılan elde edilen başarının asırlara direnişi, direnişi besleyense yine inanç pınarıdır. Sorgulayan nesil de bu pına­rın yeşerttiği emin adımla yürüyenler­dir. O kapının giydirdiği hırka bah­çıvan makasıyla şekillenmek, nefsin dalgalarında yüzebilmek, kabul vakit­lerinde dalgalandırabilmektir vakti.
Bir koltukta üç karpuz taşınması dona­nımın belirtisidir. Yalnızken ayakla vurup itilen araç parçası tamamlayıcı olması durumunda en çok aranan olacaktır. Tamamlayıcılığıyla olması gereken yerde bulundurulacak, işlev­liği ile kabul görecektir. “Varlığından yararlanılanın yarında kapısı çalınır.” Daim açık tutulabilen kapı öncelik­leri iyi belirleyebilen, vakte yarınları örebilen kapıdır. Kapı önünde ayak­kabıların çokluğu değil, çok ayak­kabının geriden gelenlere basacak yer bırakmaması içeridekilerin dönüp geriye bakmalarını gerektirir. Bir kapı­da durulmak kaygan zeminde de yön olabilmektir. Bastığı zemine iz bıra­kanların kapısıdır bu kapı, karmaşa görülmez.
Aynı gemide seyir halinde bulunan­ların kimileri çevrede olup bitenle­ri gözlemlerken kimileri de başka meşguliyet içinde olacaklardır. Kendi içsel gözlemlerini iyi yapanlar engel olarak gördükleri oluşumları, sabrını metanetle koruyarak ruhsal dalgala­rının durulmasını sağlayacak davra­nış geliştireceklerdir. Güne sarılma sıcaklığının merkezliğinde yaşanılan sokaktan ötelerin de temiz olmasında etken olacaktır.
Aile beslendiği ile rengini oluşturur, ahengini aile fertleri belirler. İpte serili çamaşıra rüzgârın dalgalandır­dığı güneş ışınları el vermeli. İnsanın insanla ilişkisini taraflar belirlerken, insanın araçla ilişkisini belirleyen kul­lanıcısıdır. Şükür dualarının yüksel­diği kapının sofrasından nasiplen­mek doyum merdiveninden yükseliş demektir.
Araçlar ihtiyaç önceliğinde, kendisin­den daha az lüzumlu görülen eşyalar­dan daha iyi yerde korunur. Ailenin geçimini sağlayan ürünün muhafa­zasında önemli araçlar evin özel bir bölümünde muhafaza edilir. Ayak çamurlarının silindiği paspasın da mekâna karşılayıcılığı vardır. “Yerine konulan çakıl taşı, köşe taşı kadar işlev yapar.” Paspasın olmayışı bir eksiklik, var olup yerine konulmayışı da aynı oranda eksikliktir “ Yaşanılan yerin intizamı hayata sarılışın iza­hıdır.” Aile yaşamında annenin iş becerikliliği, evin mutfağındaki duru­şu çocuklarının yarın ki yaşamında da şekil almasında önemli derecede etkili olacaktır. Annesinden başka birisini model alan kız çocuğu, kendisini etkileyen kişinin farklı yönlerini alarak edineceği beceri ile kendi kişisel basamağını oluşturacaktır. Bu da farklı pencereden görülen durulmadır. Merkezin sıcaklığının etkisiyle taşınan sorumlu­luk sırat köprüsünde kusur örten olacaktır. Emin atılan adım getirisi evin tacı, sofranın aşı olacaktır. Helal lokma yardan kurtaran olacaktır.
Farklı görünen her şey mutlaka farklı bir işe yarar. Her iş için ayrıca farklı görünmekte gerekmez. Yolcuyu yolundan eğleyen değişiklik gösteren çevresel etkenler de olabilir, hedefindeki son durum da. Kalbin istikametsiz çarpması kalbin pıhtılaşan kanla muhatap kalmasıdır. Farklı bir isti­kamet hazırlığı arayış meşguliyeti, yaşanmışlıktan sayılır. “Mutfaktaki et piknikteki şiş adedini artırmaz.” Kişi kendini farklı yöntemlerle ifade edebilir. Muhatabından kaçınan, çok dil bilse de aynı dilin paylaşımı ile anlaşılma düzeyini yükseltecektir. Bir kapıda durulmak zorunludur nasibi öğün bilene.
“Selamlarını bile kesmiş komşu kapıları akşama dönmüş vakit gibidir.” Duvarlar dibi çör çöplerin durağı, duvarında incir ağacının çıktığı evler ötelere yürümek için başlangıçtır. Oralardan başlamak kayımı kazanarak yerine getirmekle kazanç artırılmış olacaktır. Ezanı okunmayan minarenin var­lığı cemaati oraya yöneltir. Namazı kendilerinden biri imam­lık yaparsa cemaat olarak kılınır. Günün uyanışı ile uzaklara uzanan seyir defterinin sayfasını yenilemektedir. Dünyanın hazmedebilirliğinin de kaydı bu defterde tutulmaktadır. Yaratan varlıkları anında başka varlık haline dönüştürebilir, bu bizim inancımızdır. Dilde kabuk bağlayan yara özür dileyerek kavlatılabilir. Bu özür bir bakış da olabilir, akıtılan gözyaşı da. Bazı yaraların kabukları üzerleri açık olarak derinlerden acı nöbetlerini tutar. Acıların dindirilmesi sey­rinde nöbet değişimi ötelere yürüyüş yolunda kat edilen yol durakları olan vakitleri kapsar. Zikredilen inanca adanmışlık belirler o anları da. Bir kapıda durulmak ötelere yürüyüşte olmaktır. Yol kazaları mübarek olur.
Kök bağlarının gönderdiği yaşam suyu lipir lipir sallanan ağaç yapraklarını, her yaprağı ayrı kucaklayarak biçilen ömürleri kadar beslemektedir. Kullarında insanlık neslinin öteler ötesine yürüyüşünü besleyen değerlerin muhafazası, güçlendirilmesi; yine kulların yaratılmış diğer varlıklardan nasiplenebilecek kapı sayılarını çoğaltmakla mümkün ola­caktır. Dalgaları kıran dağ yamaçları, çekilen setler bir kuvveti faydalı duruşa dönüştürmektedir. Piyasa dalgala­rının kırılması, arzuların şeytanın çağrılarına yenik düşme­mesi inanç pınarının gürleyen azizliğin bıraktığı sestendir. Kıvamında sarılarak ötelere demir vuracak gemi limanlarının bayram şölenine dönüşür olması, bir kapıda durularak bay­rağı elden düşürmemek andını içerek nöbeti devralanlarla mümkün olacaktır. Bu yolda toprağa düşen ter geriden gelene siper olacaktır.
Hadi deyince vakit anlam teşkil etmeli sapı samandan ayır­mak da zaman isteyecektir. Arzu edilenin istendik haliyle gelişme göstermesi emeğin yeterince sarfiyatıyla basamak yerini dolduracaktır. Kahvaltının vakti, besin çeşitliliği, bede­ne hazmıyla katkısı diğer öğünlerden değişiktir. İşe koyu­lurken başlanması hazırlık gerektirdiği için malzeme çan­tası eksiksiz hazır bulundurulmalıdır. Malzemenin eksikliği hazırlık sürecini geciktirecek, günün ağırlığı sonraki günde farklı bir yöntemi de beraberinde getirecektir. “Durağı belir­siz dolmuşun durağını yolcusu belirler.” Şoför, istikametini uğrak noktalarını seyir defterine işlemeli bu muhataplar tarafından bilinmeli ve o duraklarda uyuyanlar uyandırılarak taşınan ağırlık hafifletilmelidir. Bilgi hazinesinden de kulun taşıdığı değerler yeri ve muhatapları bilindiğinde muhata­bına tebliğ edilmeli ki onu taşıyan vücutta sorumluluğun yükünün yerine konulmuşluğunun hazzı yaşansın.
“Gönlün kendine benzeyen gönülle muhabbeti asırları yaşatacak dem olur.’’ Gelinin duvağının beyaz, kırmızı, yeşil olması birer zenginliktir. Bu çeşitlilik komşu kapısın­daki sohbetlerde birlikte hoşnutluk görmesi ile sokaklarda da huzur kervanı dolaşacaktır. Bütün insanlara nezaketli olmak, Allah’a itaat edene dost, isyan edene düşman olmak, yola çıkarken ki seçimi sindirerek yapılacak ayrımdır. Yaratılmışlığına ve nimetlere şükretmek Allaha imanın gere­ğidir. Kuran okumak, Kuran bilgisine sahip olmak sorumlu­luk yüklerini de beraberinde yüklemiş olur omuzlara.
Yaşam sorumluluğumuz içerisinde Kuranın korunmasının önemini hissettirmek, dil uzatanlara karşılık müdafaa göre­vini yerine getirmek Müslüman olmanın gereğidir. Terbiye ve nezaket kurallarına uyumlu olmak. Her hangi bir konuda kendisine danışılan kişinin danışanına yapacağı nasihat da her mümine düşen vazifedir. Namaz ibadeti inanç meşalesidir.
Sisli bölgelerde yürümek, zamanla anormal şartları normal zannettire­cektir yürüyene. Daha sisli ortam­larda bulunulduğunda ‘aşinalık perdesi’ kendilerine seçiciliği kapalı tutacaktır. Helal bölgeler, şüpheli ve yasak bölgeler diye yaşam bölgelerini üçe ayırabiliriz. Uzmanlık gerektiren donanıma sahip olanların rahatlıkla şüpheli ve yasak bölgelerin mutfağın­dan helal bölgelere göç sevkiyatını sağlayabilmesi kazanım olarak kayıt düşürecektir. Durulan kapının kabul edilmiş duaları olacaktır bunlarda.
“Kalbin sağlığının korunmasında helal lokma ile beslenmek şarttır. İşlenen her bir günah kalpte darp izi bırakır.” Çoğalan günahlar kalbe yaptığı etkiyle kalbin katılaşmasına iyiyi kötüden ayırt edemez duruma gelmesine vesile olmaktadır. Ancak atılan adımların sağlamlığı, eyleme geçirilen düşüncenin mükemmelliği ile kalbin iyiliğinden söz edilebilir. Nefisin kötü arzularına karşı aydınlık duruş sergileyen ışık ve ateş, sabır gömleği ile yatıp kalkabilmektir. Teraziye konulacak güzel ahlak olma­lı göndere çekilmiş bayrak misali.
“Arayış ateşi kıymetlinin kıymeti kadar kor olur.” Kerametin en büyü­ğü kötü huylardan birini değiştir­mektir. Gösterişi terk etmek, ibadet­ten lezzet almak, O’nu zikrederek O’ndan razı olmaktır. Şükür muradın­da yaşamak, yetiştirilen nesle emin el sofrasını açabilmektir. Bir kapıda durulmak, yol ayrımlarında o kapının ışığını yön alabilmektir. Temsil ede­bilmektir yaratılmışlığın en yüceliğini.
“Gönül limanlarının yolcusu sevgi kapısında geçirdiklerimizdir.”

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

Derviş / Abdullah Şevki
Kitapları İkinci Ele Düşürmeyen Okurlar…... / Fatih Pala
Herkesin Bir “Nuh”u Vardır / Abdullah Ömer Yavuz
Bir Kapıda Durulmak / Mehmet Aksu
Tabut Terapisi / Kenan Yusuf Taşkın
Tümünü Göster