Tefekkür Gibi İbadet Yoktur*

Kâinatta, diri bir kalbe sahip insana Hâlık’ını ve O’nun sanatkârâne kudretini tanıtmayan hiçbir zerre yoktur. Mikro âlemden makro âleme kadar Kâinatta her şey, ilâhî azametin şâhididir. Bütün mahlûkatın “Lisân-ı hâl” denilen bir ifade şekli vardır ki, her şey onunla açık ve net bir beyan hâlindedir.

Osman Nuri Topbaş Hocaefendi, nezih kalemiyle hazırladığı “Kâinat, İnsan ve Kur’an’da Tefekkür” adlı eseriyle Kuran-ı Kerimin istediği şekilde tefekkür anlayışının nasıl olması gerektiğini izah ediyor.

Kitapta, Cenab-ı Hakk’ın, ilahi isim ve sıfatlarının en büyük tecelli mekânı olan ”Kur’an”, ”İnsan” ve ”Kâinat”ın derinliklerinden paylar alıp buradan hareketle de gönül dünyasını nurlandıracak hakikatleri çıkarabilme kabiliyetini, mahlukat içinde mükemmel bir surette yalnızca insanlara, kısmen de cinlere bahşettiğine değiniliyor ve buna ulaşma yolunun yegane vasıtasının da; ”tefekkür” ve ”tahassüs” olduğunun altı çizilmekle kalınmayıp bunların yardımıyla ulaşılabilineceği vurgulanıyor.

Müellif, tasavvufu; ferdin manevi istidadı ve buna ilaveten Allah’ın lütfu nispetinde hakikat zirvelerine ulaşmayı hedefleyen bir tekâmül yolunun adı olarak tanımladıktan sonra ruhani yapısını tekâmül ettiremeyen bir insanın ise nefsani bir hayatın süfli tezahürlerine takılıp kalarak tefekkür istidadını gelgeç sevdaların anaforunda zayi ettiğini vurguluyor.Kitabın muhteviyatında, Kuran-ı Kerimde geçen tefekkür mahiyetli ayet-i kerimeler ile muhtelif İslam alimleri ve evliyanın  hikmet dolu sözleri ışığında ele alınan tefekkür kavramı, gerektiği ölçüde de bilimsel bilgiler eşliğinde zenginleştirilip kâinatta tefekkür, insanda tefekkür, Kur’an’da tefekkür başlıkları altında mükessef bir şekilde işleniyor.

Netice bölümünde de, yine tefekkürün muhtelif boyutları ele alınıyor.

Kitabın son sözünde ise; günümüzde kendi tarihine ve kültürüne yabancılaşmış bazı insanların, batı kaynaklı kişisel gelişim programlarında veya uzak doğu menşeli yoga-meditasyon kurslarında huzur aramakta oldukları, halbuki insanın aradığı gerçek huzurun, ilahi, hikmet ve hakikatlerin anahtarı olan zikir, tefekkür ve tahassüs ile gerçekleşen murakabede olduğu dile getiriliyor.

“Kâinat, İnsan ve Kur’an’da Tefekkür” isimli bu kitap, sürekli  okunduğunda tefekkür hakkında muhtelif malumatlara ve mülahazalara ulaşabileceğiniz bir eser.

*(Beyhakî, Şuab, IV 157)

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

127. SAYI / NİSAN 2011 / Ay Vakti
Yusuf Peygamber İle Yusufçuk Kuşu / Faik Öcal
D. Ali Taşçı İle Uygarlığa Aşkla Direnmek Üzerine…... / İsmail Sezer & Yunus Çakır
Savaş ve Deprem / Ay Vakti
Cezada Elif İkrârı / Naz
Tümünü Göster