Alim Yıldız

27posts 0comments

Yazar: Alim Yıldız

Âb-ı Hayat İçmiş Gibi

Mevlid; doğma, doğum yeri, doğum zamanı, anlamlarına gelen bir kelimedir. Edebiyatta ise, Hz. Peygamber’in doğumu başta olmak üzere hayatı, mucizeleri, gazâları, ahlâkı,...

Büyük Rüyalarla Geçen Bir Ömür

Yerli düşünceyi veya bir başka deyişle, bir ömür boyunca milliliği savunan M. Akif İnan güçlü bir şair, büyük bir fikir ve aksiyon adamıdır. Millî...

Edebiyatımızda Ehl-i beyt ve Şeyh Hâlid’in Bir Gazeli

"Ev halkı" anlamına gelen Ehl-i Beyt, Hz. Peygamber'in ailesi ve soyu anlamında kullanılan bir terim­dir. Hz. Peygamber'in Ehl-i Beyt'ine kimlerin dahil olduğu meselesinde farklı...

Esir-i Derd-i Aşkım Yâ Resûlallah

Vasıf, sıfat, özellik gibi anlamlara gelen na’t kelimesi edebî bir terim olarak kullanıldığında Hz. Peygamberi ve bazı din büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlere verilen...

Farsça’nın Edebiyatımıza Etkisi

Anadolu coğrafyasında, batı tesirine girdiğimiz Tanzimat dönemine kadar meydana getirilen edebiyata Divan Edebiyatı adı verilmektedir. Divan Edebiyatı kavramı, Arap ve Fars edebiyatlarının, edebiyatı geniş...

Bir Kavga ve Sevda Şairi: Kadı Burhaneddin

XIV. asır, Anadolu'da ki edebî faaliyetlerde büyük gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıldır. Bu dönemin şairlerini, Çağatay lehçesi, Azerî lehçesi ve Anadolu lehçesi ile yazanlar olmak...

Melami Bir Şair, Haşimi Emir Osman

Bayramiye tarikatının bir kolu olan Melamiye, Dede Ömer Sikkînî ile Akşemseddin arasında meydana gelen ihtilaf sonucu oluşan bir tarikattır. Hacı Bayram'ın müritleri olan bu...

Gazel – Hezel

* Ne gördün sevgine vefadan başka Ne gördüm sevgide cefadan başka Demet demet gül taşıdım gönlümde Nem oldu kendimle kavgadan başka Vermediğim istediğin neyim var Başımda bir...

Nesimi’den Bir Gazel

Anadolu sahası Divan Edebiyatı'nın başlangıç dönemi olan XIII. yüzyıl, siyasi yönden olduğu kadar, sakinlerinin kullandıkları diller bakımından da karışık bir devredir. Bu dönem Anadolu'sunda...

Divan Edebiyatı’nı Nasıl Sevdirebiliriz

Bilindiği üzere, Türklerin İslam'ı kabul etmelerinden sonra meydana getirmiş oldukları yazılı edebiyat ürünlerine Divan Edebiyatı ismi verilmektedir. Bu edebiyatın başlangıç noktasında problem yoksa da...

Acziyetin Şiiri: Münacât

Merhum Cahit Zarifoğlu’nun en çok sevdiğim şiiri Sultan’dır. Sultan’ın diğer şiirleri içerisinde benim için farklı çağrışımları vardır. Bu şiir Zarifoğlu’nun kitabında sondan...

Allah’ın Güzel İsimleri: Esmâ-ı Hüsnâ

Eski edebiyatımız dinî temele dayanır ve ilk kaynağı da İslâmî ilimlerin tümünde olduğu gibi Kur’an-ı Kerim’dir. Hiç kuşkusuz şiir, bu edebiyatımız içerisinde önemli bir...

Celveti Bir Şair, Fenâyi Cennet Efendi

Celvetî tarîkatının önemli şeyh  ve şairlerinden biri olan Fenâyî Cennet Efendi’nin, kaynaklarda  doğum tarihine ilişkin doğrudan bir bilgi yer almamaktadır. Ölüm tarihinin tam...

Üsküdarlı Safi

Üsküdarlı Sâfî olarak tanınan şairin asıl adı Mustafa Sâfî’dir. Nükteci bir zat olan divân-ı muhâsebât başkatibi şair Tosyalı Reşidefendizâde Mehmet Emin Nüzhet beyin oğludur....

Şark Klasiklerinden Attar’ın Pendnamesi’nin Türk Halk İnanışlarına Etkisi

Türklerin İslam dinini kabul etmelerinin ardından meydana getirdikleri edebiyat, din kaynaklıdır. Diğer İslamî ilimlerde olduğu gibi Kur’an ve sünnet, bu edebiyatın temel iki...

Hicretin İki Yönü

Bir yerden başka bir yere göç etmek, mekan değiştirmek anlamına gelen hicret, özel olarak Hz. Peygamber’in 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüşü anlamına gelmektedir....
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.