Gazel

Niyazi Mısrî’nin

“Ey Niyâzî katremiz deryâya saldık biz bugün

Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi”   mahlas beyitiyle sona eren gazeline nazîre:

fasl-ı hazândır bu âşiyân-ı dilde meskûnuz

reh-i simurgda murg-ı süleyman olan anlar bizi

lafz ile hakikate erilmez ilelebed bir deryadır bu

kîl ü kâlden âzade sâhib-i ilm-i irfân olan anlar bizi

ilm-i hendese vü fen ile fehmedilemez ehl-i hal

sırr-ı ilm-i hakda dîvâne-i pinhân olan anlar bizi

tâc u tahta riâyet pek makbûl oldu âlemde

adem-i reh-i mâverâda ehl-i vefâ olan anlar bizi

fikr-i nacizânemiz efkâr-ı umûmiyede pek garîbdir ammâ

bâde-i âb-ı hayattan serâpâ nûş iden anlar bizi

varlık gavgâsında teskîn olmaz bîtâb düşer bu gönül

şeb-i yeldâda nokta-i nazar ile dermân olan anlar bizi

düştük bir âlem-i firkate ağyâr kim yâr nerede belli değil

sermest-i meclîs-i fenâda yârân olan anlar bizi

ehl-i dünyaya aldanma kim dûn ü gün tebdîl eder

ummân-ı aşkda her daim devrân olan anlar bizi

bu bâziçeden geçmek için kuyuya düşmek gerek

ahvâl-i züleyhâ’yı gördükde yûsuf olan anlar bizi

bir sükût-ı hayal içre bu ne gamdır ey yûsuf

derd-i bahr-i cihânda hem-derd olan anlar bizi

Paylaş

Bu Sayının Diğer Yazıları

On İki / Hilal / Ay Vakti
Teklif / Şeref Akbaba
Bir Mısrada Meçhul/Bir İsimde Bin Ses Bir Başkasın... / Mehmet Ragıp Karcı
Prof. Dr. Durali Yılmaz İle Söyleşi / Şeref Akbaba & Öznur Ertekin
Yalnızlığın İblis Gözlü Nazarı / Mehmet Baş
Tümünü Göster